" /> --> -->
Klik, met grafische oplossingen voor u...

 

fotograaf-brasschaat

DISCLAIMER

 

KLIK vof is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Klik vof geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Klik vof is verboden. © 2014.

Een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens is voor Klik Graphics als verwerkingsverantwoordelijke van groot belang. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Klik Graphics  zich aan de wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en gegevensbescherming met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Uw persoonsgegevens zullen slechts verwerkt worden voor de doeleinden zoals vastgelegd in deze voorwaarden en in overeenstemming met het privacybeleid van Klik Graphics ( http://www.klik-graphics.be ).

U geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Klik Graphics  verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: Contactgegevens: voornaam, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, bedrijfsnaam en e-mailadres;  Persoonlijke gegevens:  geslacht, geboortedatum, bankrekeningnummer; Beroep en/of opleiding: beroep, functie, titel. Klik Graphics  gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden: voor de dienstverlening en om de inhoud van de dienstverlening en haar websites te verbeteren, voor het beheer van uw account, voor haar klantenadministratie, voor het beheer van haar website, voor het beheer van wedstrijden en eventuele promotionele acties.

Uw persoonsgegevens kunnen door Klik Graphics  worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. U geeft hiervoor uitdrukkelijk toestemming, maar kan deze toestemming steeds intrekken. Klik Graphics   zal steeds op minimale wijze persoonsgegevens delen met derden. Om echter aan uw vraag gevolg te geven, is het soms toch nodig dat Klik Graphics  uw persoonsgegevens deelt met derden. U geeft hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan commerciële ondernemingen. Wanneer u via onze websites wordt doorverwezen naar een andere website of applicatie, moet u rekening houden met de voorwaarden die op die websites of op die applicatie van toepassing zijn. 

In principe geeft Klik Graphics  uw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat Klik Graphics   uw persoonsgegevens wel doorgeeft naar landen buiten de EER.  Indien er in een bepaald land een minder strikte bescherming bestaat voor persoonsgegevens als binnen de EER, zorgt Klik Graphics ervoor om eenzelfde beschermingsniveau te bereiken, bijvoorbeeld door een overeenkomst hierover af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER. Klik Graphics bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, zolang als de wet vereist of zoals aanbevolen door de privacycommissie. Klik Graphics  bewaart uw persoonsgegevens in haar eigen databanken. Klik Graphics  behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting. U heeft steeds het recht om Klik Graphics te verzoeken om inzage, rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Om een dergelijk recht uit te oefenen dient u een kopie van uw identiteitskaart over te maken aan Klik Graphics . 

Indien u verdere vragen of klachten heeft omtrent de uitoefening van deze rechten kan u steeds verdere informatie verkrijgen bij Klik Graphics op het volgende adres: Van de Wiellei 33, B-2930 Brasschaat of via e-mail aan info@klik-graphics.be.  U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, wat in België op heden de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL – de “Privacycommissie”) is, die wordt omgedoopt in de “Gegevensbeschermingsautoriteit”. Na beëindiging van de overeenkomst, heeft u ook het recht om de verleende toestemming op elk moment in te trekken voor de verwerking zoals bepaald in dit artikel, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. De persoonsgegevens zullen dan ook gewist worden indien geen andere wettelijk grondslag aanwezig is voor verwerking van de persoonsgegevens.

DISCLAIMER

 

Stuur een EmailberichtspacerFacebookspacerTwitterspacerLinkedInspacerLINKS • SITEMAP • DISCLAIMER • Copyright © KLIK-Graphics 2014